ฎิทิน
มิถุนายน 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ประเภทสุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : ปลาร้าอนามัย” [03-05-2558]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับสำนังกงานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" [07-04-2558]
โครงการเตรียมความพร้อม [11-02-2558]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน ประจำปีการศึกษา 2558 [15-01-2558]
โครงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ [20-02-2557]
โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด [20-02-2557]
โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัยกับการเรียนการสอน : การให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ [18-12-2557]
[1]
หน้า