ฎิทิน
เมษายน 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
รายชื่อโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง (ตั้งตรงจิตร ๑๘) [24-05-2559]
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : ปลาร้าอนามัย” [03-05-2559]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับสำนังกงานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" [07-04-2559]
โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ [24-02-2559]
โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2558 : สิทธิและหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย [16-02-2559]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการจัดโครงการบริการวิชาการระหว่าง อบต.คลองด่านและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อบรม